Programska rješenja

Pregled programskih rješenja po modulima.

Financijsko knjigovodstvo

Program za vođenje financijskog knjigovodstva.

Općenito

Modul financijsko knjigovodstvo je potpuno samostalno programsko rješenje, a punu efikasnost postiže integriran sa ostalim modulima u sustavu DBSTUDIO.

Program financijskog knjigovodstva sastoji se od slijedećih dijelova:

 • Matični podaci
 • Glavna knjiga
 • Kupci i dobavljači
 • Knjiga URA/IRA i PDV
 • Financijska blagajna
 • Platni promet

Matični podaci

Modul financijsko knjigovodstvo koristi slijedeće matične podatke koje možemo podijeliti na osnovne (obvezne) i dodatne (neobvezne):

Osnovni matični podaci su:

 • Knjigovodstvene isprave
 • Kontni plan
 • Partneri

Dodatni matični podaci su:

 • Mjesta troška/Profitni centri
 • Komercijalisti
 • Linije/Tereni
 • Podbliance
 • Blagajne
 • Kamatne stope
 • Sheme knjiženja
 • Banke
 • Države
 • Valute
 • Korisnici

Glavna knjiga

U dijelu programa Glavna knjiga unose se sve temeljnica, koje su podloga za sve izvještaje kako za izvještaje glavne knjige, tako i za izvještaje salda konti kupaca i dobavljača i knjiga URA i IRA.

Unos podataka temeljnica moguć je na više načina:

 • Ručnim unosom temeljnice
 • Kreiranjem temeljnice iz predloška knjiženja
 • Kreiranjem temeljnice iz elektroničkog izvoda
 • Kreiranjem temeljnice iz elektroničkih dokumenata
 • Kreiranjem temeljnice iz ostalih naših modula
 • Kreiranjem temeljnice iz trećih programa

Kroz temeljnice moguće je:

 • Unostit kunski i devizni promet
 • Unositi mjesta troška i profitne centre
 • Unositi radne naloge i projekte
 • Unositi komercijaliste
 • Zatvarati otvorene stavke pojedinačno
 • Zatvarati otvorene stavke automatski po starosti unosom iznosa

Izvještaji glavne knjige su:

 • Ispis temeljnica
 • Ispis analitičke kartice konta
 • Ispis analitičke knjige
 • Ispis dnevnika
 • Ispis bruto bilance
 • Ispis podbilanci
 • Ispis prometa po vrstama isprava
 • Ispis prometa po kontima
 • Ispis prometa po mjestima troška/profitnim centrima
 • Ispis prometa po radnim nalozima/projektima

Kupci i dobavljači

Sve podatke vezane za salda konti kupaca i dobavljača unosimo kroz temeljnice glavne knjige.

Unutar ovog dijela programa osim izvještaja imamo:

 • Obračun kamata
 • Prijedloge kompenzacija
 • Višestruke kompenzacije
 • Naknadno zatvaranje otvorenih stavaka

Izvještaji kupaca i dobavljača su:

 • Ispis analitičke kartice partnera
 • Ispis analitičke partnera
 • Ispis stanja artnera
 • Ispis prometa po partnerima
 • Ispis otvorenih stavaka
 • Ispis IOS obrazaca
 • Ispis dospjeća otvorenih stavaka po danima
 • Ispis dospjelih stavaka
 • Ispis podsjetnika za plaćanje,opomena i dr.
 • Ispis prijedloga za kompenzacije
 • Ispis realizacije i naplate

Knjige URA/IRA i obračun PDV-a

U ovom dijelu programa vode se evidencije ulaznih i izlaznih računa i svi obračuni koji proizilaze iz njih. Knjige se automatski unose kroz unos temeljnica glavne kako smo prije naveli.

knjiga URA/IRA možemo ispisati na više načina:

 • Knjige kronološki po nastanku
 • Knjige plaćenih računa
 • Knjige neplaćenih računa
 • Knjige računa u obračunu

Obračuni i obrasci iz knjiga URA/IRA:

 • Obračun PDV-a
 • Obrazac PDV
 • Obrazac PDV-S
 • Obrazac ZP
 • Obrazac PPO
 • Obrazac OPZ-STAT-1
 • Obrazac URA

Financijska blagajna

U dijelu programa Financijska blagajna vodi se blagajnički dnevnik, odnosno unose se uplatnice i isplatnice za jednu ili više blagajni.

Unutar ovog dijela programa imamo:

 • Unos uplatnica i isplatnica
 • Ispis blagajničkog dnevnika
 • Ispis rekapitulacije po kontima
 • Kreiranje temeljnice u glavnoj knjizi

Nalozi za plaćanje

U ovom dijelu programa nalazi se evidencija naloga za plaćanje. Oni se mogu ručno unositi ili kreirati kod unosa temeljnica ulaznih računa. Iz unešenih naloga može se kreirati SEPA nalog za plaćanje.

Obrtničko knjigovodstvo

Program za vođenje obrtničkog knjigovodstva.

Robno materijalno knjigovodstvo

Program za vođenje robno-materijalnog knjigovodstva.

DBOd

Program za vođenje obračuna plaća.

DBOs

Program za vođenje osnovnih sredstava i sitnog inventara.

DBPut

Program za vođenje putnih naloga.